خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

مدیریت-ریسک

مدیریت-ریسک

به فرآیند سیستماتیک شناسایی، ارزیابی، کنترل و کاهش تاثیرات ریسک ها بر اهداف، فرآیندها، ایمنی، کسب و کار و…… مدیریت-ریسک گفته می شود.

تعریف ریسک

یعنی یک رویداد احتمالی و غیرقطعی که در صورتیکه به وقوع بپیوندد، نتایج و اهداف فرآیندها یا سازمان را تحت تاثیر مثبت (فرصت ها)یا منفی (تهدیدها) قرار خواهد داد

ارزیابی ریسک Risk Assessment

فرآیند جمع آوری اطلاعات شامل میزان حادث شدن یک واقعه(احتمال) و درجه تاثیرات واقعه(شدت) است.

روش های ارزیابی ریسک

ارزیابی ریسک به دو روش کیفی و کمی در فرآیند مدیریت-ریسک صورت می گیرد.

مدیریت-ریسک
مدیریت-ریسک

آنالیز ریسک Risk Analysis

بررسی سیستماتیک سطح ریسک موجود نسبت به سطح قابل قبول و تعیین اولویتبندی اقدامات با توجه به سطح ریسک است.

ابعاد ریسک در مدل PHA

در مدل PHA ریسک دارای دو بعد احتمال وقوع و شدت است که شدت نیز میزان تاثیرات و پیامد های ریسک گفته می شود.

  • احتمال وقوع
  • میزان شدت

فرآیند مدیریت-ریسک

فرآیند مدیریت-ریسک شامل ۴ مرحله زیر است:

شناسایی ریسک

ارزیابی و تحلیل ریسک

تعیین اقدامات و استراتژی ها

پایش اقدامات کنترلی

ارتباط مدیریت-ریسک در ایزو ۹۰۰۱

در ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵  و در بند ۶-۱ به صراحت درخصوص پرداختن به ریسک ها و فرصت ها و تعیین اقدامات مرتبط الزاماتی را برای سازمان ها تعیین نموده است.

دوره آموزش مدیریت-ریسک

دوره آموزش مدیریت ریسک بسته به درخواست فراگیران در یک یا دو روز ۸ ساعته شامل آموزش تئوری مدیریت ریسک و کارگاه ارزیابی ریسک برگزار می گردد که علاقه مندان در صورت تمایل جهت رزرو دوره می توانند با شماره های این شرکت تماس حاصل نمایند.

X