خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

مستندات-ایزو

دانلود-مستندات-ایزو-۱۳۴۸۵
مستندات-ایزو

مستندات-ایزو جزء ضروری هر سازمان برای دریافت گواهینامه های ایزو(ISO) است.

مرجع تهیه مستندات-ایزو

مستندات-ایزو توسط مشاور و بر اساس الزامات استاندارد مربوطه تهیه و مستند می گردد.

پکیج مستندات-ایزو

پکیج مستندات-ایزو شامل موراد زیر است:

 • خط مشی
 • نظامنامه
 • روش های اجرایی
 • دستورالعمل های کاری
 • فرم ها
 • فلوچارت ها
 • جک لیست ها
 • شناسنامه فرآیند ها
 • و…

پکیج مستندات-ایزو دراین سایت

 • پکیج مستندات ایزو ۹۰۰۱
 • پکیج مستندات ایزو ۱۴۰۰۱
 • پکیج مستندات ایزو ۴۵۰۰۱
 • پکیج مستندات ایزو ۱۳۴۸۵
 • پکیج مستندات ایزو ۱۰۰۰۲
 • پکیج مستندات ایزو ۱۰۰۱۵
 • پکیج مستندات مدیریت یکپارچه IMS
 • پکیج مستندات ایزو ۲۷۰۰۱

نظامنامه مدیریت

 • نظامنامه سیستم میدیرت کیفیت ISO 9001
 • نظامنامه کیفیت تجهیرات پزشکی ISO 13485

چک لیست ممیزی داخلی

 • چک لیست ممیزی داخلی ایزو ۹۰۰۱
 • چک لیست ممیزی داخلی ایزو ۱۴۰۰۱
 • چک لیست ممیزی داخلی ایزو ۴۵۰۰۱
 • چک لیست ممیزی داخلی ایزو ۱۳۴۸۵
 • چک لیست ممیزی داخلی ایزو ۱۰۰۰۲
 • چک لیست ممیزی داخلی ایزو ۲۹۰۰۱
 • چک لیست ممیزی داخلی مدیریت یکپارچه

 

 

X