Breaking News

تفاوت ایزو ۴۵۰۰۱ با OHSAS 18001

بافت سازمان

عمده ترین تفاوت-ایزو-۴۵۰۰۱-با-ohsas-1800 اضافه شدن بند شناسایی عوامل محیطی(بافت) تاثیر گذار بر اهداف و استراتژی های سازمان (بند ۴) در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه ای یعنی عوامل تاثیر گذار داخلی، عوامل تاثیر گذار خارجی، ذینفعان سازمان و نیازمندی های آنان و چگونگی برآورده سازی این نیاز ها است.

رهبری

یکی دیگر از تفاوت-ایزو-۴۵۰۰۱-با-ohsas-1800 تعهدات بیشتر در بند مدیریت که تحت عنوان رهبری تعیین شده است و آن متعهد شدن و حضور مستمر مدیریت در تعیین اهداف و استراتژی ها ،تعیین مسئولیت ها و مشارکتهای کارکنان و همچنین یکپارچه سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت در سرتاسر سازمان که وظیفه ای فراتر از مسئولیت های نماینده ایمنی در استاندارد OHSAS ….

نگاه ریسک محور

تفاوت دیگر ایزو ۴۵۰۰۱ با استاندارد OHSAS 18001 تاکید و تمرکز استاندارد بر ریسک به جای لفظ خطر است که همین امر موجب ایجاد رویکرد پیشگیرانه تری نسبت به استاندارد قبل است و در استاندارد  ISO 45001 برخی از مفاهیم اساسی مانند ریسک، کارگر و محیط کار تغییر نموده است. همچنین تعریف جدیدی برای واژه هایی مانند نظارت، اندازه گیری، اثربخشی، فرایند ها و عملکرد OH&S مشاهده می شود. همچنین در این استاندارد بر خلاف OHSAS 18001 نگاه ریسک/ فرصت محور به رویدادهای پیش بینی شده در آتی متاثر از عوامل داخلی   و خارجی است که بسته به نوع و ماهیت تاثیر و همچنین بسته به ماهیت و توانمندی سازمان می تواند ریسک و یا فرصت قلمداد گردد.

تفاوت-ایزو-45001-با-ohsas-18001
تفاوت-ایزو-۴۵۰۰۱-با-ohsas-18001

واژه اطلاعات مستند

واژه های ” مستندات” و ” سوابق” هر دو با واژه ” اطلاعات مستند” در  ISO 45001 جایگزین شده است. این استاندارد همچنین بیان می کند که اطلاعات مستند باید تا جایی نگه داری شوند که فرایند ها براساس برنامه ریزی انجام شده پیش روند. با وجود تغییرات بوجود آمده، هدف کلی   ISO 45001 همانند OHSAS 18001که کاهش ریسک های غیر قابل قبول و اطمینان از ایمنی و سلامت همه افرادی که در فعالیت های سازمان شرکت دارند، می باشد.

تفاوت-ایزو-۴۵۰۰۱-با-ohsas-1800

آخرین فرصت تغییر و جایگزینی ایزو ۴۵۰۰۱ با OHSAS 18001

بر اساس زمان انتشار این استاندارد، سازمان هایی که دارای گواهینامه OHSAS 18001 می باشند طبق قوانین سازمان IAF تا مارس ۲۰۲۱ یعنی سه سال پس از انتشار ایزو ۴۵۰۰۱ فرصت دارند تا برای جایگزینی آن اقدام نمایند.

بند های استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱

  1. دامنه کاربرد
  2. مراجع قانونی
  3. تعاریف
  4. بافت سازمان
  5. رهبری
  6. طرحریزی
  7. پشتیبانی
  8. عملیات
  9. ارزیابی
  10. بهبود

تفاوت-ایزو-۴۵۰۰۱-با-ohsas-1800

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
X