روش اجرایی مدیریت عملیات

تومان250,000

روش اجرایی مدیریت عملیات

 روش اجرائي مدیریت عملیات ایزو 45001 در 14 صفحه تدوین شده و شامل 18 فرم و چک لیست کنترلی است;

 • متن روش اجرایی (14 صفحه)
 • فرم های اجرایی(18 فرم)                                                      

 فرمت فایل ها: word & excel

فرمت پکیج: Zip

حجم فایل: 128 کیلو بایت

سال انتشار: 1398

ویرایش: صفر

آخرین تغییرات: 24 تیر ماه 1403

ویرایش: 02

تهیه کننده: شرکت کیفیت پژوهان آریا

توضیحات

لطفاً به مطالب و محصولات امتیاز بدهید

روش اجرایی مدیریت عملیات ایزو ۴۵۰۰۱ به عنوان یکی از مستندات کلیدی  “اطلاعات مدون” برای پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OH&S) است که بر اساس الزامات بند (8); ISO 45001:2018 تهیه و تدوین می گردد و شامل 18 فرم عملیاتی به شرح ذیل است که توسط شرکت کیفیت پژوهان آریا ارائه شده است:

فرم های روش اجرایی مدیریت عملیات ایزو ۴۵۰۰۱

 • فرم مجوز کار (پرمیت)
 • چک لیست های ایمنی برق و سیستم های الکتریکی
 • چک لیست های ایمنی آموزش
 • برگ تردد
 • برنامه استفاده از لوازم حفاظت فردی
 • چک لیست های ایمنی انبار
 • چک لیست های بازدید آشپزخانه
 • چک لیست های بازدید جرثقیل پیمانکار
 • چک لیست های بازدید استفاده از حفاظت فردی
 • چک لیست های بازدید کپسول های اطفاء حریق
 • چک لیست های ایمنی پیمانکاران
 • چک لیست های مشخصات کپسول اطفاء حریق
 • چک لیست های بازدید وسایل کمک های اولیه
 • چک لیست های بازدید کلی ایمنی
 • چک لیست های بازدید مواد شیمیایی
 • چک لیست های بازدید ارگونومی
 • چک لیست های بازدید صلاحیت
 • الزامات ارگونومی (معیار ها)

چکلیست های فوق به عنوان بخشی از مستندات ایزو در روش اجرایی مدیریت عملیات توسط مشاور ایزو 45001 تهیه و پس از تکمیل به عنوان شواهدی از اجرای سیستم مدیریا ایمنی و بهداشت حرفه ای حفظ و نگهداری می گردد.

روش اجرایی مدیریت عملیات ایزو ۴۵۰۰۱
روش اجرایی مدیریت عملیات ایزو ۴۵۰۰۱ به عنوان یکی از مستندات کلیدی  “اطلاعات مدون” برای پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی و

مراحل اجرای مدیریت عملیات ایزو ۴۵۰۰۱

جهت اجرای این بند از استاندارد لازم است سازمان کنترل هایی را طی تکمیل مستندات ایزو 45001 به ویژه چکلیست های کنترل عملیات و به شرح مراحل زیر و بر اساس مخاطرات شناسایی شده، ریسک ها و فرصت های مربوطه و اقدامات تعیین شده برنامه ریزی، ایجاد، اجرا و نگهداری نماید:

کلیات

تعیین معیارهای کنترل بر اساس سطح مخاطرات تعیین شده

اجرای کنترل ها بر اساس معیار ها

حفظ سوابق اجرای کنترل ها

تطبیق و بهبود کار برای کارگران

حذف مخاطرات و کاهش ریسک ها

کاهش مخاطرات

جایگزینی مواد و تجهیزات

بکارگیری کنترل های مهندسی جهت بهبود شرایط کار و حذف خطر

الزام و کنترل استفاده از لوازم حفاظت فردی (PPE)

مدیریت تغییرات

کنترل تغییرات موقت و دائم شامل:

محصولات و خدمات جدید یا تغییر یافته

محیط کاری

سازماندهی کار

تغییر در شرایط کار

تغییر در نیروی کار

تغییر درقوانین و مقرّرات

تغییر در دانش مرتبط با مخاطرات شغلی

توسعه دانش و تکنولوژی

پیمانکاران

مدیریت و کنترل پیمانکاران از طریق گنجاندن الزامات ایمنی شغلی در قرارداد، ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان و پیمانکاران بر اساس معیار های ایمنی سازمان در روش اجرایی ارزیابی تامین کنندگان، کنترل بر عملیات آنها در سازمان و یا کنترل عملیات های سازمان که می تواند کارکنان پیمانکار را تحت تاثیر قرار دهد انجام و سوابق مربوطه نگهداری می گردد.

 

الزامات استاندارد ایزو 45001 -مدیریت عملیات

8. مدیریت عملیات

8.1 برنامه ریزی و کنترل عملیاتی

8.1.1 کلیات

سازمان باید فرآیندهای مورد نیاز برای برآوردن الزامات سیستم مدیریت OH&S و اجرای اقدامات تعیین شده در بند 6 را برنامه ریزی، اجرا، کنترل و حفظ کند.

الف) تعیین معیارهایی برای فرآیندها؛
ب) اجرای کنترل فرآیندها بر اساس معیارها.
ج) حفظ و نگهداری اطلاعات مستند به میزان لازم برای اطمینان از اینکه فرآیندها طبق برنامه انجام شده است.
د) تطبیق کار با کارگران

در محل کار چند کارفرمایی، سازمان باید بخش های مربوط به سیستم مدیریت OH&S را  با سایر سازمان ها هماهنگ کند.

8.1.2 حذف خطرات و کاهش خطرات OH&S

سازمان باید فرآیند(های) حذف خطرات و کاهش خطرات OH&S را با استفاده از سلسله مراتب کنترل های زیر ایجاد، اجرا و حفظ کند:
الف) از بین بردن خطر؛
ب) با فرآیندها، عملیات، مواد یا تجهیزات کم خطرتر جایگزین شود.
ج) استفاده از کنترل های مهندسی و سازماندهی مجدد کار.
د) استفاده از کنترل های اداری، از جمله آموزش.
ه) استفاده از تجهیزات حفاظت فردی کافی.

توجه: در بسیاری از کشورها، الزامات قانونی و سایر الزامات شامل این الزام است که تجهیزات حفاظت فردی (PPE) بدون هزینه برای کارگران ارائه شود.

8.1.3 مدیریت تغییر

سازمان باید فرآیند(هایی) را برای اجرا و کنترل تغییرات موقت و دائمی برنامه ریزی شده که بر عملکرد OH&S تأثیر می گذارد، از جمله زیر ایجاد نماید:

الف) محصولات، خدمات و فرآیندهای جدید یا تغییرات در محصولات، خدمات و فرآیندها، از جمله:
– محل کار و محیط مربوطه؛
– سازمان کار؛
– شرایط کاری؛
– تجهیزات؛
– نیروی کار

ب) تغییرات در الزامات قانونی و سایر الزامات.
ج) تغییرات در دانش یا اطلاعات در مورد مخاطرات و ریسک های OH&S.
د) تحولات دانش و فناوری.

سازمان باید عواقب تغییرات ناخواسته را بررسی کرده و در صورت لزوم برای کاهش هر گونه اثرات نامطلوب اقدام کند.
توجه: تغییرات می تواند منجر به ریسک ها و فرصت ها شود.

8.1.4 تدارکات

8.1.4.1 کلی

سازمان باید فرآیند(هایی) را برای کنترل تدارکات محصولات و خدمات ایجاد، اجرا و نگهداری کند تا از انطباق آنها با سیستم مدیریت OH&S خود اطمینان حاصل کند.

8.1.4.2 پیمانکاران

سازمان باید فرآیند(های) تدارکات خود را با پیمانکاران خود به منظور شناسایی خطرات و ارزیابی و کنترل ریسک های OH&S ناشی از موارد زیر هماهنگ کند:
الف) فعالیت ها و عملیات پیمانکاران که بر سازمان تأثیر می گذارد؛
ب) فعالیت ها و عملیات سازمان که بر کارگران پیمانکاران تأثیر می گذارد.
ج) فعالیت ها و عملیات پیمانکاران که بر سایر اشخاص ذینفع در محل کار تأثیر می گذارد

سازمان باید اطمینان حاصل کند که الزامات سیستم مدیریت OH&S خود توسط پیمانکاران و کارگران آنها برآورده می شود.

فرآیند(های) تدارکات سازمان باید معیارهای ایمنی و بهداشت شغلی را برای انتخاب پیمانکاران تعریف و اعمال کند.

توجه: گنجاندن معیارهای ایمنی و بهداشت شغلی در اسناد قراردادی برای انتخاب پیمانکاران می تواند مفید باشد.

8.1.4.3 برون سپاری
سازمان باید اطمینان حاصل کند که عملکردها و فرآیندهای برون سپاری شده کنترل می شوند.

سازمان باید اطمینان حاصل کند که ترتیبات برون سپاری خود با الزامات قانونی و سایر الزامات و با دستیابی به نتایج مورد نظر سیستم مدیریت OH&S مطابقت دارد.
نوع و درجه کنترل اعمال شده برای این عملکردها و فرآیندها باید در سیستم مدیریت OH&S تعریف شود.

توجه: هماهنگی با ارائه دهندگان خارجی می تواند به سازمان کمک کند تا هر گونه تأثیری را که برون سپاری بر عملکرد OH&S می گذارد برطرف کند.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “روش اجرایی مدیریت عملیات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp