Breaking News
مشاوره ایزو 14001
مشاوره ایزو 14001

مشاور-ایزو-۱۴۰۰۱

مشاور-ایزو-۱۴۰۰۱ به کارشناسانی گفته می شود که دارای رشته های مرتبط زیست محیطی بوده و یا دارای تجربه کافی در پیاده سازی و استقرار استاندارد های زیست محیطی همانند ایزو ۱۴۰۰۱ یا HSE را در صنعت های مختلف داشته و قادر به ارائه مشاوره ایزو ۱۴۰۰۱ می باشند.

ایزو-۱۴۰۰۱ چیست؟

ایزو-۱۴۰۰۱ یک استاندارد بین المللی برای محیط زیست است که الزاماتی را برای سازمان های تولیدی و خدماتی که فعالیت ها و عملیات های کاری آنها دارای آلایندگی هایی زیست محیطی است ایجاد می نماید.

انواع آلایندگی های زیست محیطی

بعضی از انواع آلایندگی های زیست محیطی شامل دود، پساب صنعتی و یا انسانی، گاز ها، پسماند های شیمیایی، صدا و…می باشد که اثرات مخربی بر محیط زیست می گذارند ایجاد می نماید.

مشاور-ایزو-14001
مشاور-ایزو-۱۴۰۰۱

پیامد های زیست محیطی

بعضی از پیامد های زیست محیطی ناشی از ایجاد آلایندگی سازمان های تولید و صنعتی و یا خدماتی می تواند شامل موارد زیر باشد:

آلودگی آب

آلودگی خاک

آسیب به گیاهان و درختان

آسیب به انواع جانوران

آلودگی هوای پاک

اهداف استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱

اهداف استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ و سایر استاندارد های گروه ۱۴۰۰۰ حفظ محیط زیست پایدار از طریق ایجاد الزامات زیست محیطی که توسط مشاور-ایزو-۱۴۰۰۱ طی طرحریزی سیستم مدیریت زیست محیطی و ایجاتد و اجرای مستندات ایزو ۱۴۰۰۱، کنترل ها و ممیزی ها قابل دستیابی میباشد.

شعار زیست محیطی

محیط زیست متعلق به آیندگان است

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
X