پاورپوینت-تشریح-الزامات-ایزو-9001-و-29001
مشاوره ایزو 29001

تغییرات-ایزو-29001

تغییرات-ایزو-29001 درسال 2020 از ایزو تی اس 29001 (ISO/TS 29001) به ایزو 29001 تغییر یافت و با استاندارد های دیگر از جمله استاندارد جهانی ایزو 9001 از نظربند های الزامی همخوانی بیشتری پیدا نمود و این امر کار را برای سازمان ها، مشاورین و ممیزان سیستم های مدیریت آسانتر نمود، بدین معنی که استاندارد اکنون قابلیت بهتری برای جوینت شدن و ادغام شدن با استاندارد های دیگر دارد.

بند هایی که با بند های استاندارد ایزو 9001 قابل ادغام و یکی شدن است:

بند 4-1: بافت سازمان

بند 4-2: ذینفعان سازمان

بند 4-3: دامنه سازمان

بند 4-4: سیستم مدیریت کیفیت

بند 5: رهبری

بند 6: طرحریزی(برنامه ریزی)

بند 7: پشتیبانی

بند 8: بعضی بند ها و زیر بند ها همانند بند 8-3: طراحی

بند 9: ارزیابی عملکرد

بند 10: بهبود

تغییرات-ایزو-29001
تغییرات-ایزو-29001

دانلود مستندات ایزو

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp