Breaking News

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از علوم نوین در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی مسئولیت برنامه ریزی و اجرای فرآمین مربوط به نیروی انسانی در حوزه های زیر را بر عهده داشته چرا که نیروی انسانی به عنوان یکی از منابع کلیدی و تعیین کننده در سازمان ها شناخته می شود و شرکت کیفیت پژوهان آریا با بکارگیری دانش و تجربه در این زمینه آماده همکاری با سازمان ها می باشد.

شناسایی و جذب نیروی انسانی

آموزش و توسعه نیروی انسانی

نگهداشت نیروی انسانی

سیستم های تشویق و انگیزش

ارزیابی عملکرد

تعیین مسیر های شغلی

تعیین استراتژی های توسعه نیروی انسانی

برنامه ریزی تامین نیروی انسانی داخلی-خارجی سالیانه

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
X