مشاوره ایزو
مشاوره ایزو

مشاوره ایزو

مشاوره ایزو به خدمات مدیریتی گفته می شود که طی آن مشاور ایزو به سازمان در پیاده سازی و استقرار ایزو ISO کمک می نماید که در پایان منجر به اخذ گواهینامه ISO از شرکت های CB معتبر برای سازمان شده و به صورت کلی شامل فعالیت های زیر می باشد:
طرح ریزی سیستم مدیریت;
مستند سازی سیستم مدیریت;
آموزش اجرای سیستم مدیریت;
همراهی و نظارت در پیاده سازی و استقرار ایزو ISO;
نظارت بر کیفیت اجرای سیستم;
شناسایی موارد ضعف و قوت سیستم;
آموزش در خصوص رفع موارد نامنطبق;
آموزش و همکاری در انجام ممیزی داخلی;
همکاری در برگزاری جلسه بازنگری مدیریت;
همکاری و حضور در انجام ممیزی صدور گواهینامه ایزو;

مشاوره ایزو 9001
مشاوره ایزو 9001

انواع مشاوره ISO

مشاوره ایزو 9001

به فرآیند خدمات طرحریزی سیستم مدیریت کیفیت، مستند سازی، آموزش و استقرار استاندارد ایزو 9001 در سازمان ها مشاوره ایزو 9001 گفته می شود که طی آن فعالیت های زیر توسط مشاور ایزو صورت می گیرد: ادامه

مشاوره ایزو 14001
مشاوره ایزو 14001

مشاوره ایزو 14001

مشاوره ایزو 14001 به فعالیت های طرحریزی و اجرای سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001) گفته می شود که توسط مشاور ایزو 14001 و در سازمان های دارای آلایندگی های زیست محیطی صورت می گیرد. ادامه

مشاوره ایزو 45001
مشاوره ایزو 45001

مشاوره ایزو 45001

مشاوره ایزو 45001 به فرآیند طرح ریزی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر اساس الزامات ایزو 45001 گفته می شود که طی آن چارچوب کلی سیستم به صورت یک طرح کلی مدون می شود و سپس مستند سازی بر اساس الزامات صورت می گیرد که پس از پیاده سازی توسط مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان به اجرا در می آید. ادامه

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp