مشاوره ایزو 10003

مشاوره ایزو ۱۰۰۰۳
مشاوره ایزو ۱۰۰۰۳

مشاوره ایزو ۱۰۰۰۳ که یک استاندارد برای رسیدگی به شکایت مشتریان در بیرون سازمان است شامل طرحریزی سیستم مدیریت و فرایند حل اختلافات و یافتن راه حلی برای رسیدگی به شکایات شرکت ها و سازمان هایی است که در بخش داخلی سازمان به راهکاری برای رفع این مشکل نرسیده اند. استاندارد ISO 10003 می تواند به طراحی یک فرایند حل اختلاف و تصمیم سازی برای حل اختلافات بین سازمان و فرد یا سازمان شاکی کمک نماید.

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp