مشاوره ایزو 15189

مشاوره ایزو 15189

به فرآیند پیاده سازی و استقرار استاندارد ایزو ۱۵۱۸۹ در آزمایشگاه های تشخیص طبی مشاوره ایزو 15189 گفته می شود که در نتیجه آن آزمایشگاه از طریق اجرای سیستم مدیریت و ایجاد سوابق دال بر صحه گذاری تجهیزات و ابزار و همچنین انجام تصدیق خروجی ها موفق به دریافت گواهینامه مربوطه می گردد.

ایزو ۱۵۱۸۹ استانداری است که با هدف اثربخشی آزمایش های تشخیص طبی و ژنتیک و بر پایه ISO 9001 برای آزمایشگاه‌های تشخیص طبی تدوین گردیده است و گواهینامه انطباق سیستم برای آن نیز صادر می‌شود. استاندارد ایزو 15189 در ژانویه سال ۲۰۰۳، سازمان بین المللی استانداردسازی برای اولین بار این استاندارد را به صورت هماهنگ برای علوم آزمایشگاهی منتشر نمود.

فرآِیند مشاوره ایزو 15189

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp