Breaking News

مشاوره ایزو ۱۵۱۸۹

مشاوره ایزو 15189

به فرآیند پیاده سازی و استقرار استاندارد ایزو ۱۵۱۸۹ در آزمایشگاه های تشخیص طبی مشاوره ایزو ۱۵۱۸۹ گفته می شود که در نتیجه آن آزمایشگاه از طریق اجرای سیستم مدیریت و ایجاد سوابق دال بر صحه گذاری تجهیزات و ابزار و همچنین انجام تصدیق خروجی ها موفق به دریافت گواهینامه مربوطه می گردد.

ایزو ۱۵۱۸۹ استانداری است که با هدف اثربخشی آزمایش های تشخیص طبی و ژنتیک و بر پایه ISO ۹۰۰۱ برای آزمایشگاه‌های تشخیص طبی تدوین گردیده است و گواهینامه انطباق سیستم برای آن نیز صادر می‌شود. استاندارد ایزو ۱۵۱۸۹ در ژانویه سال ۲۰۰۳، سازمان بین المللی استانداردسازی برای اولین بار این استاندارد را به صورت هماهنگ برای علوم آزمایشگاهی منتشر نمود.

فرآِیند مشاوره ایزو ۱۵۱۸۹

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
X