مشاوره ایزو ۱۷۰۲۵

مشاوره ایزو 17025
مشاوره ایزو 17025

مشاوره ایزو ۱۷۰۲۵ که یک استاندارد مدیریتی برای تعیین صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون است شامل طرحریزی سیستم و فرآیند ها می باشد که دارای دو بخش کلی مدیریتی و فنی است.

هدف از استقرار ISO 17025 ایجاد اطمینان از نتایج آزمون ها طی فرآیند های تصدیق و صحه گذاری نتایج بوده که توسط کارشناس فنی آزمایشگاه و با بکارگیری متد های مختلف صرت می گیرد.

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp