Breaking News
مشاوره ایزو 22000
مشاوره ایزو 22000

مشاوره ایزو ۲۲۰۰۰

مشاوره-ایزو-۲۲۰۰۰

مشاوره-ایزو-۲۲۰۰۰ به اقدامات سازمان با همکاری مشاور ایزو در پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی از طریق شناسایی و ارزیابی ریسک های مواد غذایی و همچنین تهیه و تدوین برنامه های پیش نیازی و طرح Haccp گفته می شود که از آلودگی مواد غذایی(فیزیکی، میکروبی و شیمیایی) در طول چرخه، تهیه، تولید، بسته بندی، انبارش و توزیع جلوگیری نموده و از توزیع و تحویل مواد غذایی سالم به مصرف کننده اطمینان حاصل می گردد.

مشاوره-ایزو-22000
مشاوره-ایزو-۲۲۰۰۰

ایزو  ۲۲۰۰۰ چیست؟

ایزو ۲۲۰۰۰ یک استاندارد جهانی در خصوص تولید، بسته بندی، انبارش و حمل مواد غذایی از مبدا به مقصد یعنی محل مصرف کننده به صورت ایمن و بهداشتی می باشد. در واقع این استاندارد الزاماتی را برای سازمان های تولیدی یا خدماتی که به صورت مستقیم و   یا غیر مستقیم با فرآوری، تولید، انبارش و توزیع کالا در ارتباط هستند ایجاد می نماید که موجب پیشگیری از آلودگی مواد غذایی به انواع باکتریها و…می گردد و این سازمانها پس از پیاده سازی و استقرار این استاندارد بین المللی، دارای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت غذایی می باشندکه پس از انجام ممیزی توسط مرجع با صلاحیت ثبت و صدور گواهینامه، مجاز به دریافت گواهی نامه معتبر بین المللی ایزو ۲۲۰۰۰خواهند بود و به مدت سه سال این گواهینامه معتبر می باشد.

مراحل پیاده سازی استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰

  • فاز شناخت سازمان سیاست ها، اهدف، فرآیندها، فعالیت ها، محصولات، بازارها  و… و گزارش دهی در خصوص فاز شناخت 
  • فاز مستند سازی شامل روش های اجرایی، دستورالعمل ها، نظامنامه، فرم ها و….
  • فاز اجرا شامل شناسایی و ارزیابی محصول و فرآیند ها و تعیین نقاط کنترل بحرانی، تهیه برنامه های پیش نیازی و عملیاتی، طرح Haccp، انجام کنترل ها، ممیزی ها، طرح های تصدیق و صحه گذاری طرح های Haccp ، اقدامات مرتبط با ریسک ها و فرصت ها، اقدامات اصلاحی، آموزش، ارزیابی تامین کنندگان، کالیبراسیون و بازرسی کیفی محصول
  • فاز پایش و تحلیل:انجام ممیزی های داخلی، ارزیابی ها، تجزیه و تحلیل گزارشات و روند ها، جلسه بازنگری مدیریت
  • فاز نهایی:ممیزی صدور گواهینامه ایزو توسط شرکت CB صادر کننده گواهینامه 
  • تمام: دریافت گواهینامه بین المللی ایزو – ISO
مشاوره-ایزو-22000
مشاوره-ایزو-۲۲۰۰۰

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
X