مشاوره ایزو 9001

مشاوره ایزو 9001

به فرآیند خدمات طرحریزی سیستم مدیریت کیفیت، مستند سازی، آموزش و استقرار استاندارد ایزو 9001 در سازمان ها مشاوره ایزو 9001 گفته می شود که طی آن فعالیت های زیر توسط مشاور ایزو صورت می گیرد:

شناسایی نقاط قوت و ضعف فعلی سازمان

تعیین وضعیت سازمان و فرآیند ها در حال حاضر

اهداف بعدی سازمان پس از استقرار ISO 9001

تهیه گزارش شناخت و ارائه به سازمان

طرحریزی سیستم مدیریت کیفیت

مستند سازی شامل تدوین شناسنامه فرآیند ها، روش های اجرایی، دستورالعمل های کاری، چک لیست ممیزی داخلی، چارت سازمان، شرح مسئولیت ها و اختیارات، فرم ها، ماتریس ارتباطات و ….

آموزش اجرای سیستم

نظارت بر پیاده سازی و اجرای سیستم

آموزش و همکاری در انجام ممیزی داخلی

همکاری در برگزاری جلسه بازنگری مدیریت

حضور در ممیزی صدور

همکاری در رفع مغایرت های ممیزی

دریافت گواهینامه ممیزی

مشاور ایزو، شرکت کیفیت پژوهان آریا به عنوان یکی از شرکت های فعال و پیشرو در حرفه مشاوره به صورت کاملآ علمی و به روز و همچنین شناخته شده در داخل کشور ضمن داشتن سهم قابل توجهی از بازار مشاوره در حوزه های مدیریتی از جمله ایزو، نقش کاملآ بارزی را در فرهنگ سازی و ایجاد باور به پیاده سازی و اجرای بی نقص سیستم های مدیریتی توسط تیم مدیریتی و همچنین کارکنان ، در تمام سطوح سازمانهای   تولیدی، صنعتی و خدماتی ایفا می نماید و همین امر موجب گشته تا مدیران، سرپرستان و سایر کارکنان نقش کلیدی در اثر بخشی سیستم استقرار یافته داشته باشند و بدون هیچ گونه مقاومتی به سیستم پاسخگویی و گزارش دهی علاقه نشان دهند.

مشاور ایزو، در حقیقیت نقش معلم و مربی را خواهد داشت در آموزش، طرح ریزی سیستم از طریق شناسایی فرایندهای سازمان و پیاده سازی و اجرای سیستم در طول مدت استقرار، نظارت بر اجرا، ممیزی داخلی، شناسایی نقاط ضعف و قوت سیستم و کمک در حل مشکلات از طریق ارایه مشاوره و راهنمایی به کارکنان.

 دانلود جزوه ممیزی بر مبنای ISO19011

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp