Breaking News

دوره آموزش مدیریت منابع انسانی

دوره آموزش مدیریت منابع انسانی
دوره آموزش مدیریت منابع انسانی از این جهت اهمیت می یابد که در دنیای شدیداً رقابتی امروز نیروی انسانی کارآمد از کلیدی ترین عوامل تعیین کننده رشد و پیشرفت سازمان ها محسوب می گردد و بدین معنی است در نبود نیروی کارآمد، مسئولیت پذیر و خلاق، هیچ سازمانی قادر به ادامه حیات نخواهد بود.
بررسی ها نشان می دهد بزرگترین مشکل سازمان ها در حوزه مدیریت منابع انسانی، مربوطه به مرحله اول این فرآِیند یعنی شناسایی و جذب می باشد که در بیشتر مواقع به دلیل  فرآیند های غیر علمی جذب و استخدام نیروی کار شامل شناسایی اولیه، بررسی توانمندی ها(رزومه)، مصاحبه های عادی و تخصصی از پختگی لازم برخوردار نیست و همین امر باعث ورود نیروهای فاقد صلاحیت به سازمان می گردد  که خود موجب ایجاد هزینه های آموزش، تجهیز فرد و… می باشد.
دوره آموزش مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی
از دیگر مشکلات سر راه سازمانها، روش های پرورش و نگهداشت نیروی انسانی است که به دلیل نبود برنامه های مدون و سیستماتیک برای کارکنان موجب ترک سازمان از سوی این نیروها می گردد لذا شرکت کیفیت پژوهان آریا در نظر دارد روش های علمی و نوین مدیریت منابع انسانی را با هدف توانمند سازی مدیران و کارشناسان این بخش از سازمان را طی یک دوره آموزش مدیریت منابع انسانی برگزار نماید.

هدف

آشنا نمودن مدیران و کارشناسان واحد منابع انسانی سازمان ها با نحوه مدیریت منابع انسانی می باشد.

محتوای دوره

  • نیازسنجی نیروی انسانی
  • برنامه ریزی نیروی انسانی
  • شناسایی، ارزیابی و جذب نیروی انسانی
  • اجتماعی سازی نیروی انسانی
  • توانمند سازی نیروی انسانی
  • نگه داشت نیروی انسانی
  • استراتژی های نیروی انسانی
  • ارزیابی عملکرد

گواهینامه

ارائه گواهی نامه

هزینه

هزینه شرکت در دوره مورد نظر مبلغ               تومان می باشد.

مدت زمان برگزاری

8 ساعت در 1 روز
تلفن تماس : ۴۴۱۳۶۶۰۵

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp