دوشنبه , ۱۷ مرداد ۱۴۰۱
Breaking News
صنعت-هایی-که-سابقه-همکاری-وجود-دارد
مشاور-ایزو 9001

مشاور-ایزو ۹۰۰۱

مشاور-ایزو ۹۰۰۱ به سازمان ها(کارشناسان مشاور سازمان) و یا افرادی گفته می شود که دارای صلاحیت های لازم شامل تحصیلات مرتبط مدیریتی، دانش و تجربه پیاده سازی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ را داشته و می توانند سازمانهای متقاضی را در پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت(ISO 9001:2015) و همچنین دریافت گواهینامه بین المللی مربوطه یاری نمایند.

ایزو ۹۰۰۱ چیست؟

ایزو ۹۰۰۱ یک استاندارد بین المللی است که تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت شناخته می شود و با در نظر گرفتن رویکرد فرآیندی و همچنین بکارگیری چرخه بهبود مستمر همواره درصدد بهبود فعالیت ها، فرآیند ها، محصولات و خدمات سازمان در راستای افزایش رضایت مشتریان و به تبع آن افزایش اطمینان از ماندگاری در بازار کسب و کار  می باشد.

نحوه پیاده سازی و استقرار ایزو ۹۰۰۱

پس از انعقاد قرارداد و یا تفاهم نامه بین مشاور-ایزو ۹۰۰۱ و سازمان به عنوان کارفرما اقدامات زیر جهت پیاده سازی و استقرار ایزو ۹۰۰۱ توسط مشاور صورت خواهد گرفت:

فاز شناخت

شامل مطالعه فرآیند ها، فعالیت ها، محصولات/خدمات، زیر ساخت، ساختار سازمانی و ….که در پایان منجر به گزارش فاز شناخت و تشکیل کمیته راهبر ایزو ۹۰۰۱ خواهد شد.

مشاور-ایزو 9001
مشاور-ایزو ۹۰۰۱

فاز طرح ریزی سیستم

مستند سازی:

پس از انجام مطالعات اولیه و شناخت سازمان، مشاور-ایزو ۹۰۰۱ مطالق الزامات استاندارد ایزو ۹۰۰۱ و همچنین ماهیت فرآیند ها، فعالیت ها، سطح تحصیلات و پیچیدگی فرآیند ها اقدام به طرحریزی سیستم شامل تعیین ساختار و تعیین فرآیند های سازمان می باشد که بخشی از این طرحریزی مستند سازی بوده که طی آن پکیج مستندات ایزو به شرح ذیل تهیه می گردد.

پکیج مستندات ایزو

و…..

فاز آموزش

پس از اتمام مستند سازی، پکیج مستندات توسط مشاور-ایزو ۹۰۰۱ جهت تصویب در اختیار مدیریت ارشد سازمان و یا نماینده وی قرار خواهد گرفت که پس از تایید و تصویب، مشاور-ایزو آموزش نحوه اجرای مستندات را به کارکنان مرتبط ارائه داده می شود.

آموزش تشریح الزامات ایزو ۹۰۰۱

مشاور-ایزو ۹۰۰۱ در اولین مراحل پیاده سازی استاندارد در داخل سازمان اقدام به آموزش تشریح الزامات استاندازد ایزو ۹۰۰۱ به کارکنان و کارشناسان مربوطه می نماید.

آموزش ممیزی داخلی

در طول اجرای سیستم مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ مشاور-ایزو ۹۰۰۱ دوره آشنایی با ممیزی داخلی ایزو ۹۰۰۱ را به تیم ممیزی منتخب سازمان ارائه می نماید که این تیم وظیفه انجام ممیزی داخلی را با حضور مشاور و پیش از برگزاری ممیزی صدور گواهینامه را بر عهده دارد.

فاز اجرای سیستم

پس از تصویب مستندات و برگزاری دوره های آموزش در نحوه اجرای سیستم، مستندات سیستم مدیریت کیفیت در سازمان توزیع و با حضور مشاور-ایزو ۹۰۰۱، کارکنان بخش ها آنرا اجرا و اقدام به تهیه سوابق می نمایند که در طول پروژه با حضور مشاور پایش، تحلیل، ممیزی داخلی و جلسه بازنگری مدیریت صورت می گیرد.

مشاور-ایزو 9001
مشاور-ایزو ۹۰۰۱

فاز ممیزی صدور

 در این مرحله سازمان توسط شرکت صادر کننده گواهینامه بین المللی CB که مودر تایید مراحع ذیصلاح بین المللی است مورد ممیزی قرار می گیرد که نتیجه ممیزی به سه حالت زیر خواهد بود

نتایج ممیزی صدور

  1. توصیه سازمان به دریافت گواهینامه(بدون مغایرت)
  2. توصیه سازمان به دریافت گواهینامه(به چند مغایرت جزئی-Minor)
  3. عدم توصیه سازمان به دریافت گواهینامه(وجود یک یا چند مغایرت عمده-Major)

برنامه رفع مغایرت های ممیزی ایزو ۹۰۰۱

مغایرت جزئی(Minor )

برنامه رفع عدم انطباق جزئی-Minor ممیزی: در حالت دوم برنامه رفع مغایرت ها توسط سازمان و مشاور به شرکت CB ارسال و نتایج اثر بخشی اقدامات رفع مغایرت در صورت امکان ظرف ۶۰ روز کاری به شرکت CB ارسال می گردد و در غیر اینصورت در سال بعد و هنگام ممیزی مراقبتی مشاهده و بررسی می گردد.

مغایرت عمده(Major )

برنامه رفع عدم انطباق عمده-Major ممیزی: در حالت سوم برنامه رفع مغایرت ها توسط سازمان و مشاور به شرکت CB ارسال و سازمان سه ماه (۹۰ روز از آخرین تاریخ ممیزی) فرصت انجام اقدامات را دارد که در صورت امکان نتایج اثر بخشی اقدامات رفع مغایرت در محل مشتری و توسط ممیز پیگیری (Follow up audit) و یا بر اساس دریافت و بررسی مدارک رفع عدم انطباق توسط سرممیز،  در روز نهایی سازی ممیزی مورد تایید قرار گیرد

تغییرات ایزو ۹۰۰۱

آخرین تغییرات استاندارد بین المللی ایزو ۹۰۰۱ مربوط به سال ۲۰۱۵ میلادی است که موجب تغییرات کلی در ساختار و بند های استاندارد گردیده است که طی آن بند های زیر اضافه شده که بازنگری و به روز آوری مستندات سیستمی سازمان های دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۰۸ میلادی از وظایف مشاور-ایزو ۹۰۰۱ می باشد.

بند بافت سازمان(محیط سازمان)

سازمان باید مسائل خارجی و داخلی که مرتبط با اهداف سازمان و جهت گیری استراتژیک آن هستند و توانایی سازمان را برای دستیابی به نتیجه های مورد انتظار از سیستم مدیریت کیفیت را تحت تاثیرقرار می دهند، تعیین نماید. سازمان باید اطلاعات مربوط به این مسائل خارجی و داخلی را مورد پایش و بازنگری قراردهد که این اقدام با مشارکت و همکاری مشاور-ایزو-۹۰۰۱ در فرآیند پیاده صورت خواهد گرفت.

بند ذینفعان سازمان

سازمان باید به دلیل تاثیرگذاری ذینفعان بر سازمان در ارائه محصولات و خدمات که نیاز مشتریان و الزامات قانونی و مقرّرات را برآورده می نماید، باید موارد زیر را شناسایی و تعیین نماید که در هنگام اجرای سیستم مدیریت کیفیت با همکاری و مشاوره مشاور-ایزو-۹۰۰۱ انجام خواهد شد.

الف)طرف های ذینفع مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت

ب)الزامات این طرف های ذینفع

  سازمان باید اطلاعات و الزامات طرف های ذینفع را مورد پایش و بازبینی قرار دهد

بند رهبری

رهبری و تعّهد

۵-۱-۱-رهبری و تعهد برای سیستم مدیریت کیفیت

مدیر ارشد باید رهبری و تعهد خود به سیستم مدیریت کیفیت را بر اساس موارد زیر به اثبات رساند;

الف)پذیرش پاسخگویی درقبال اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت.

ب)حصول اطمینان از اینکه خط مشی و اهداف کیفیت برای سیستم مدیریت

ایجاد شده و با جهت گیری استراتژیک و محیط سازمان سازگار می باشد.

ج)حصول اطمینان از اینکه خط مشی کیفیت در سازمان منتقل،درک و بکار گرفته شده است.

د)حصول اطمینان از یکپارچگی الزامات سیستم مدیریت کیفیت با فرایند های کسب و کار سازمان.

ه) افزایش آگاهی از رویکرد فرایندی.

و)در دسترس بودن منابع مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت.

ز)انتقال اهمیت اثربخشی مدیریت کیفیت و انطباق با الزامات سیستم مدیریت کیفیت

ح)حصول اطمینان از اینکه سیستم مدیریت کیفیت به نتایج در نظر گرفته شده نایل می یابد.

ط)به کارگیری ، هدایت و پشتیانی از افراد به منظور کمک به اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت.

ی)ترویج بهبود مستمر

ک)حمایت از سایر نقش های مدیریت مرتبط

تمرکز بر مشتری

مدیریت ارشد باید رهبری و تعهد را در خصوص تمرکز بر مشتری یا اطمینان از موارد زیر نشان دهد :

الف : الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد تعیین شده، انطباق دارند ؛

ب : ریسک ها و فرصت هایی که می توانند بر انطباق محصولات و خدمات و توانایی افزایش رضایت مشتری موثر باشند تعیین شده و مورد توجه قرار می گیرند.

ج : تمرکز بر ارائه یکنواخت محصولات و خدمات که با الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل اجرا انطباق دارند ؛

د: تمرکز بر افزایش رضایت مشتری حفظ شود .

خط مشی

مشاور-ایزو 9001
مشاور-ایزو ۹۰۰۱

خط مشی باید

  • در قالب اطلاعات مدون شده در دسترس باشد.
  • در درون سازمان انتقال، درک و بکار گرفته شود.
  • در صورت مقتضی در دسترس طرف های ذینفع قرار گیرد.

بیشتر مدیران ارشد سازمان ها به صورت مکتوب و یا غیر مکتوب در فرآیند کسب و کار خود دارای خط مشی بوده که با حضور مشاور-ایزو-۹۰۰۱ در سازمان و در هنگام طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت تعیین و تدوین سیستماتیک خط مشی صورت خواهد گرفت.

وظایف، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل نماید که مسئولیت ها واختیارات برای وظایف مربوطه در درون سازمان تخصیص داده شده ،ابلاغ و تفهیم شده اند و به منظور اطمینان از موارد زیر آنرا تعیین نماید.

مشاور-ایزو 9001
مشاور-ایزو ۹۰۰۱

یکی از وظایف مشاور-ایزو ۹۰۰۱ همکاری در تعیین و تدوین ساختار سازمانی است که شامل چارت سازمانی و شرح وظایف، مسئولیت و اختیارات می باشد.

زیر بند تغییرات

زیر بند اقدامات مرتبط با ریسک ها و فرصت های سازمان

۶-۱-۱- در زمان طرح ریزی برای سیستم مدیریت کیفیت ، سازمان باید موارد اشاره شده در بند ۴-۱ و ۴-۲ را در نظر بگیرد و ریسک ها و فرصت های مرتبط را که برای پرداختن به موارد زیر لازم هستند تعیین نماید ؛

و همچنین تغییر در سایر بند ها و زیر بند ها

این استاندارد قابلیت ادغام و یکپارچگی با استنادارد هایی همچون ایزو که این امر بنا به درخواست سازمان های توسط مشاور-ایزو-۹۰۰۱ در هنگام شروع فعالیت پیاده سایزی سیستم های مدیریت تحت عنوان سیستم مدیریت یکپارچه امکان پذیر است.

بازگشت به صفحه مشاور ایزو

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
X