ایزو 14001

مشاور ایزو 14001

مشاور ایزو 14001 به کارشناسانی گفته می شود که دارای رشته های مرتبط زیست محیطی بوده و یا دارای تجربه کافی در پیاده سازی و استقرار استاندارد های زیست محیطی همانند ایزو 14001 یا HSE را در صنعت های مختلف داشته و قادر به ارائه مشاوره ایزو 14001 می باشند.

ایزو-14001 چیست؟

ایزو 14001 یک استاندارد بین المللی برای محیط زیست است که الزاماتی را برای سازمان های تولیدی و خدماتی که فعالیت ها و عملیات های کاری آنها دارای آلایندگی هایی زیست محیطی است ایجاد می نماید.

انواع آلایندگی های زیست محیطی

بعضی از انواع آلایندگی های زیست محیطی شامل دود، پساب صنعتی و یا انسانی، گاز ها، پسماند های شیمیایی، صدا و…می باشد که اثرات مخربی بر محیط زیست می گذارند ایجاد می نماید.

مشاور ایزو 14001
مشاور ایزو 14001

پیامد های زیست محیطی

بعضی از پیامد های زیست محیطی ناشی از ایجاد آلایندگی سازمان های تولید و صنعتی و یا خدماتی می تواند شامل موارد زیر باشد:

آلودگی آب

آلودگی خاک

آسیب به گیاهان و درختان

آسیب به انواع جانوران

آلودگی هوای پاک

اهداف استاندارد ایزو 14001

اهداف استاندارد ایزو 14001 و سایر استاندارد های گروه 14000 حفظ محیط زیست پایدار از طریق ایجاد الزامات زیست محیطی که توسط مشاور-ایزو-14001 طی طرحریزی سیستم مدیریت زیست محیطی و ایجاتد و اجرای مستندات ایزو 14001، کنترل ها و ممیزی ها قابل دستیابی میباشد.

شعار زیست محیطی

محیط زیست متعلق به آیندگان است

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp