نگهداری سیستم های مدیریت ISO

نگهداری سیستم های مدیریت ISO

یکی دیگر از خدمات قابل ارائه شرکت کیفیت پژوهان آریا در حوزه سیستم های مدیریت، نگهداری سیستم های مدیریت ISO برای سازمان مشتریان است که دارای مزیت هایی برای مشتریان است که از جمله آن کاهش هزینه های نگهداری سیستم برای سازمان، استفاده از دانش به روز مشاور و همچنین نظارت مستقیم مشاوره در اجرا و اثر بخشی سیستم است.همکاری این شرکت با مشتریان به صورت های زیر امکان پذیر است:

  • توافق همکاری شش ماهه یا سالیانه(پروژه ای)
  • همکاری به صورت نفر/روز
  • همکاری به صورت نفر/ساعت
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp