Breaking News

کنترل پروژه

دوره های آموزش کنترل پروژه
امروزه سازمان های زیادی در حوزه های عملیاتی و پروژه های EPC و مشابه آن فعالیت می نمایند که تحت عنوان سازمان های پروژه محور شناخته می شوند ولی عمدتاً به صورت غیر سیستماتیک عملیات های خود را به انجام می رسانند و به ندرت از تکنیک های مدیریت پروژه همانند مدیریت زمانبندی پروژه ،مدیریت کیفیت، مدیریت دانش، مدیریت ریسک، مدیریت مالی استفاده می گردد که این امر خود موجب افزایش هزینه های کیفی، تاخیر در اتمام و تحویل پروژه ها، افزایش ریسک پروژه ها و….می گردد و به همین منظور شرکت کیفیت پژوهان آریا تصمیم دارد دوره کنترل پروژه را از منظر برنامه ریزی و زمانبندی پروژه و همچنین کنترل میزان دستیابی به پروژه را برای فرگیران برگزار نماید.

هدف

آشنا نمودن مدیران و کارشناسان سازمان ها با نحوه برنامه ریزی و کنترل پروژه می باشد.

محتوای دوره

 • تعاریف
 • تعریف ساختار شکست کار و فعالیت ها(WBS)
 • تعیین ریز فعالیتها
 • تعیین اولویت بندی فعالیت ها
 • تحخصیص منابع
 • تهیه برنامه زمانبندی پروژه
 • تعیین زمانبندی فعالیت ها
 • شناسایی گلوگاه و مسیر های بحرانی
 • محاسبه پیشرفت پروژه
 • تهیه گزارشات پروژه
 • کار در محیط MSP

گواهینامه

ارائه گواهی نامه

هزینه

هزینه شرکت در دوره ……….

مدت زمان برگزاری

۱۶ساعت در ۲ روز
تلفن های مشاوره: ۴۴۱۳۶۶۰۵ و ۴۴۱۳۰۹۳۶

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp