Tag Archives: استقرار سیستم مدیریت کیفیت

استقرار سیستم مدیریت کیفیت

استقرار سیستم مدیریت کیفیت

استقرار سیستم مدیریت کیفیت به مجموعه‌ای از فعالیت ها شامل ایجاد ساختار سازمانی، تعیین مسئولیت ها و اختیارات، تعیین سیاست ها و اهداف، شناسایی و تعیین فرآیند ها، رویه ها و پایش و ارزیابی عملکرد در یک سازمان گفته می شود. در واقع منظور از استقرار سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001) ایجاد یک سازوکار منسجم مدیریتی است که در جهت …

Read More »