Tag Archives: بازنگری-مدیریت

بازنگری مدیریت

بازنگری مدیریت

بازنگری مدیریت چیست؟ بازنگری به معنی بررسی، بازبینی و وارسی است و بازنگری-مدیریت (Management review) به معنی بازبینی و بررسی منظم سیستم مدیریت به منظور حصول اطمینان از تداوم، تناسب، کفایت و اثر بخشی آن. فواصل زمانی ایجاد فرآیند بازنگری-مدیریت از تعهدات مدیریت ارشد می باشد که می بایست در فواصل زمان مشخص صورت پذيرد و به همین منظور سازمان …

Read More »