Tag Archives: ریسک

کلاس خطر تجهیزات پزشکی

کلاس خطر تجهیزات پزشکی

به طبقه بندی محصولات پزشکی بر اساس ریسک های وسیله پزشکی برای بیمار، کاربران و دیگر افراد، کلاس خطر تجهیزات پزشکی گفته می شود که شامل چهار طبقه A، B،C،D بوده و موجب ایجاد اقدامات نظارتی برای تجهیز پزشکی می گردد. در واقع هر چه ریسک های احتمالی وسیله پزشکی بالاتر باشد، کلاس خطر آن نیز بالاتر در نظر گرفته …

Read More »