Tag Archives: فرآیندهای پشتیبان

فرآیندهای سازمان

فرآیندهای-سازمان

فرآیندهای سازمان به یک یا مجموعه ای از فعالیت ها گفته میشود که ورودى ها را تبدیل به خروجی می نماید . در واقع فرآیند یک چرخه است که طی بکارگیری منابع و زیرساختها قادر است ورودی های دریافت شده را تبدیل به خروجی ها نماید .فرآیندهای-سازمان به هم وابسته بوده و همواره در تعامل هستند و خروجی بعضی فرآیندها …

Read More »