Breaking News

دوره-های-آموزشی

Certificate

دوره-های-آموزشی در شرکت کیفیت پژوهان آریا شامل دوره-های-آموزشی ایزو، دوره های آموزشی ابزارهای مهندسی کیفیت، دوره های آموزشی مدیریت استراتژیک، دوره های آموزشی رفتار سازمانی، دوره آموزشی بازاریابی و فروش، دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی و….که عنوان آنها در زیر تعیین شده است .گذراندن این دوره ها در شرکت کیفیت پژوهان آریا به صورت کارگاهی بوده و باعث ایجاد دانش و تجزبه ای عملی برای اجرا در سازمان ها می گردد. همچنین دسته بندی و عنوان دوره های آموزشی در تقویم سالیانه شرکت کیفیت پژوهان آریا تهیه و تدوین شده است که لینک دانلود آن در در ادامه قرار داده شده است.در پایان دوره های آموزشی برای افرادی شرکت کننده، گواهینامه (Certificate) آموزشی صادر و به وی تقدیم می شود.

لیست دوره ها دوره های آموزشی شرکت کیفیت پژوهان آریا

دوره های آموزشی تشریح الزامات ایزو

 • تشریح الزامات ISO 9001:2015
 • تشریح الزامات ISO 14001:2015
 • تشریح الزامات ISO 45001:2018
 • تشریح الزامات ISO 13485:2016
 • تشریح الزامات ISO 27001:2013
 • تشریح الزامات ISO 29001:2010
 • تشریح الزامات ISO 10002:2018
 • تشریح الزامات ISO 10003:2018
 • تشریح الزامات ISO 10004:2018
 • تشریح الزامات ISO 10015:1999
 • تشریح الزامات ISO 22000:2018
 • تشریح الزامات ISO 17025:2017

دوره های آموزشی بازاریابی و فروش

 • دوره آموزشی مدیریت بازاریابی و فروش
 • دوره آموزشی تکنینک های فروش
 • دوره آموزشی روانشانسی فروش
 • دوره آموزشی تکنینک های متقادعد سازی مشتری
 • دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری
 • دوره آموزشی بازاریابی شبکه ای
 • دوره آموزشی بازاریابی تلفنی

دوره های آموزشی مدیریت استراتژیک

 • دوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک
 • دوره آموزشی مدیریت استراتژیک
 • دوره های آموزشی ابزار های مهندسی کیفیت
 • دوره آموزشی کنترل فرآیند آماری (SPC)
 • دوره آموزشی تجزیه و تحلیل ابزار اندازه گیری(MSA) 
 • دوره آموزشی تجزیه و تحلیل حالات بالقوه خرابی(FMEA)
 • دوره آموزشی کالیبراسیون
 • دوره آموزشی عدم قطعیت
 • دوره آموزشی آراستگی محیط کار(۵S)
 • دوره آموزشی طراحی آزمایشات(DOE)
 • دوره آموزشی تهیه و تدوین مدارک فنی(SQA)
 • دوره آموزشی خطاناپذیر ۶ سیگما

دوره های آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه 

 • دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • دوره آموزشی مدیریت ریسک پروژه ها
 • دوره آموزشی مدیریت پروژه (PMBOK)

دوره های آموزشی مدیریت منابع انسانی 

 • دوره آموزشی برنامه ریزی، تامین، نگه داشت و توسعه نیروی انسانی
 • دوره آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان
 • دوره آموزشی تشویق و انگیزش کارکنان

دوره های آموزشی رفتار سازمانی

 • دوره آموزشی مدیریت رفتار سازمانی
 • دوره آموزشی مدیریت تعارض
 • دوره آموزشی کار تیمی

دوره های آموزشی مدیریت عمومی

 • دوره آموزشی مدیریت ریسک
 • دوره آموزشی مدیریت دانش
 • دوره آموزشی مدیریت تغییر
 • دوره آموزشی تحلیل داده ها
 • دوره آموزشی تئوری های تصمیم بر اساس تکنینک های (AHP-ANP-TOPSIS)
 • دوره آموزشی تئوری های مدیریت

دوره-های-آموزشی
دوره-های-آموزشی

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
X